Regulamin bezpieczeństwa danych wraz z Polityką prywatności i polityką cookies.

 

  1.       Postanowienia ogólne

 

a)     Niniejszy Regulamin definiuje zasady oraz warunki techniczne wykonywania przez MOVIMET AIR ROMUALD MOŹDZIERZ; www.movimet.pl usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryn WWW, e-letterów i innych form przekazu wykorzystujących drogę elektroniczną, a będących własnością Romualda Moździerza.

b)     Użytkownik korzystający z serwisu internetowego www.movimet.pl, a w szczególności zapisując się na e-lettery akceptuje wszelkie zasady, które zwiera niniejszy Regulamin.

 

  1.       Definicje

 

a)     Informacja handlowa - informacja oddana bezpośrednio lub pośrednio do promocji towarów (produktów), usług lub wizerunku MOVIMET AIR ROMUALD MOŹDZIERZ

b)     Usługa - wszystkie czynności, które świadczy się drogą elektroniczną przez www.movimet.pl, z obszaru sprzedaży, dystrybucji produktów oraz usług siecią teleinformatyczną, reklamy, szkoleń, marketingu, transportu, logistyki, szeroko rozumianych usług e – commerce, itp.a szczególnie dostęp do serwisów informacyjnych, które znajdują się na należących do Romualda Moździerza witrynach WWW, plików, for i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień i subskrypcji e-letterów, stron transakcyjnych, a także świadczenia odmiennych usług.

c)     Użytkownik – usługobiorca tj. każda osoba, która zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług serwisu

d)     Usługodawca - MOVIMET AIR ROMUALD MOŹDZIERZ, ul. Józefów 68 63-313 Chocz, movimet@tlen.pl

e)     System teleinformatyczny - grupa współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, umożliwiająca świadczenie Usług, w tym także zapewniająca przetwarzanie
i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieć Internet lub pocztę elektroniczną e-mail.

f)      Sesja - czas, jaki Użytkownik spędza na witrynie WWW. Dzięki możliwości przechowywania indywidualnych zmiennych Użytkownika, umożliwia dokładnie go zidentyfikować i posłużyć dla przykładu, jako podstawa systemu uprawnień dostępu w obszarze danej witryny, czy zachowywać preferencje danego Użytkownika.

 

  1.       Rodzaje i zakres Usług, Usługodawca świadczy następujące Usługi:

 

a)     Usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści, które są zawarte na należących do Romualda Moździerz witrynach WWW oraz w e-letterach przesyłanych pocztą elektroniczną. Dobór przedstawianych treści dokonuje się poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL na osobiste zapytania Użytkownika lub przez wybór przez Użytkownika odpowiedniej tematyki
e-lettera spomiędzy e-letterów świadczonych przez www.movimet.pl

b)     Usługi promocyjne opierające się na wysyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych mających związek z ofertą produktów i usług oferowanych przez Romualda Moździerza, www.movimet.pl

c)     Zamawianie produktów oraz usług Usługodawcy w sklepie internetowymlub na witrynach WWW uwzględniających odpowiednie formularze zamówieniowe.

d)     Pozostałe usługi oferowane przez Internet przez Usługodawcę z obszaru np. sprzedaży, dystrybucji produktów i usług siecią teleinformatyczną, reklamy, szkoleń, marketingu, transportu, logistyki, szeroko rozumianych usług e – commerce, itp.)

 

  1.       Warunki świadczenia Usług

 

a)     W celu poprawnego korzystania z Usług konieczne jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz właściwie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Zalecamy przeglądarki ogólnodostępne przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające ze stosowania innych niż przytoczone przeglądarki.

b)     Usługodawca zastrzega sobie prawo oferowania Usług wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika. Korzystanie z witryn WWW należących do Usługodawcy, traktowane jest jako akceptacja warunków oferowania Usług przedstawionych w Regulaminie. Akceptacja taka ma charakter jednorazowy i obowiązuje, aż do zakończenia Sesji przez Użytkownika. W momencie zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego Użytkownika (przy wypełnieniu formularza zamówienia) będzie ona obowiązywać, aż do jej aktywnego odwołania przez danego Użytkownika.

c)     Usługobiorca, który jest osobą fizyczną, może korzystać z Usługi anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że ze względu na właściwość Usługi konieczne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych i konieczność podania danych osobowych wynika ze sposobu zamówienia
i realizacji konkretnej Usługi. W przypadku korzystania z Usługi niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do określenia odpowiedzialności Użytkownika. Usługodawca poinformuje Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej sprecyzowanym celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

 

  1.       Zawarcie i rozwiązanie umowy

 

a)     Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikiem umów
o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi.

b)     Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy bezpłatnie za pośrednictwem witryn WWW, które należą do Usługodawcy, w formie umożliwiającej pobranie, utrwalenie i druk niniejszego Regulaminu.

c)     Każdy może i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

d)     Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej Usługi bez żadnych dalszych zobowiązań chyba, że obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi stanowią inaczej.

 

  1.       Postępowanie reklamacyjne

 

Postępowanie reklamacyjne będzie rozpatrywane przez Usługodawcę za każdym razem indywidualnie przy uwzględnieniu zasad prawa cywilnego i ogólnych reguł w tym zakresie.

 

  1.       Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 

a)     Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług jest MOVIMET AIR ROMUALD MOŹDZIERZ, ul. Józefów 68, 63-313 Chocz, (dalej także: Administrator Danych Osobowych ADO). Dokłada on wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie. Dane przetwarzane są w celu zrealizowania Usług, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Usługodawcy, jako Administratora Danych, oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne. Jednakże niepodanie danych określonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług serwisu, jak również złożenie zamówienia, co w konsekwencji skutkuje brakiem możliwości jego realizacji przez Usługodawcę. Użytkownicy, Usługobiorcy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich edycji, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. ADO nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.

b)     Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia Usługodawca przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w pkt 7.1. niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

  1.       Polityka prywatności

 

a)     MOVIMET AIR ROMUALD MOŹDZIERZ, ul. Józefów 68, 63-313 Chocz, NIP: 617-15-41-361, REGON 251099219, jako podmiot świadczący Usługi i Administrator Danych, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności każdego z Użytkowników. Ponadto zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie oraz ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług.

b)     Ze wskazanych w pkt 8.1. względów Usługodawca wdraża i wykorzystuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników. Z tych właśnie względów użytkowanie w pełni Usług wymaga rejestracji oraz w następstwie pomyślnego przejścia procedury rejestracyjnej i stworzenia profilu Użytkownika, a także logowania za każdym razem do odpowiednich serwisów Usługodawca – jeśli taki zostały  utworzone.

c)     Dane, o których mowa powyżej chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu najlepszych, zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer na którym znajduje się oprogramowanie, zlokalizowany jest w zabezpieczonym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane oraz przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych.

d)     Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności Usługodawcy należy kierować drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem danych zawartych w dziele 1.

e)     Rejestracja Użytkowników i gromadzenie danych osobowych: W celu skorzystania z pełni Usług, w wielu przypadkach wymagane jest dokonanie przez Użytkowników rejestracji z wykorzystaniem przygotowanych szczególnie w tym celu formularzy rejestracyjnych lub rejestracji za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieliUsługodawcy. W obu przypadkach zakres przekazywanych danych jest taki sam, a przekazane dane chronione są w tym samym szerokim zakresie i z taką samą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z przedstawionych wyżej względów, w formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, adres/siedzibę oraz opcjonalnie numer telefonu, a w przypadku chęci otrzymania faktury również Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Login i hasło niezbędne do logowania zarejestrowanego Użytkownika, w zależności od zakresu świadczonych Usług są przydzielane Użytkownikom z automatu lub wybierane przez Użytkownika podczas rejestracji. Usługodawca umożliwia zmianę adresu e-mail, hasła, danych teleadresowych w dowolnym momencie. Rejestracja Użytkownika przebiega z uwzględnieniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w szczególności w pkt 7 b.

f)      Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich edycji, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie użytkownik może złożyć drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem danych zawartych w dziele 1.

g)     Udzielenie Usługodawcy przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez odznaczenie konkretnego pola w formularzu rejestracyjnym lub formularzu subskrypcji,
a w szczególnych przypadkach również przez potwierdzenie poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail.

Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, Administrator Danych Osobowych ma prawo do przetwarzania udostępnionych mu przez Użytkowników danych osobowych do celów marketingowych, promocyjnych, handlowych. Przekazane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Usługodawcę, jako Administratora Danych i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Przez cele marketingowe określa się możliwość przesyłania reklam i linków sponsorowanych, przekazywanie danych na podstawie

stosownej umowy partnerom współpracującym, oraz telemarketing.
Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych przez Usługodawcę, jako Administratora Danych Osobowych może dotyczyć również przesyłania Użytkownikowi informacji handlowej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i/lub w postaci sms na podany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego.

h)     Dane osobowe są powierzane Usługodawcy przez Użytkowników co do zasady dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w toku rejestracji, zapisu wymaganych danych określonych
w poszczególnych regulaminach świadczenia usług drogą elektroniczną uniemożliwia Rejestrację, złożenie zamówienia i w konsekwencji korzystanie z części usług świadczonych przez Usługodawcę oraz może uniemożliwiać rozpatrzenie reklamacji. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę zgłaszany jest przez ADO Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

i)      Każdy, kto powierzy Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich edycji i aktualizacji. Zapewnia się możliwość wykluczenia danych osobowych z prowadzonego zbioru, szczególnie w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umów o świadczenie Usług przez Usługodawcę.

j)      Usługodawca chroni powierzone mu dane osobowe oraz dopełnia wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników rozpatrywany jest, jako wydzielona baza danych, w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych ma wyszczególniona w Polityce bezpieczeństwa grupa osób.

 

  1.       Polityka „Cookies”

 

Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu rozpoznawanie Użytkownika przy powtórnym korzystaniu z Usług Usługodawcy. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie wywołuje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator Danych wykorzystuje mechanizm plików „cookies” w celach: zapamiętania informacji o użytkowniku; umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i rozwoju oferty; statystycznych;

a)      Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca podkreśla jednak, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub powstrzymać korzystanie z Usług przez danego użytkownika.
Instrukcja wyłączenia cookies w przeglądarkach
- Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647
- Firefoxhttps://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%
85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%
82ugi%20ciasteczek

- Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Safari - https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
- Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

b)     Informacje zawarte w „logach dostępowych”

Usługodawca zbiera dane dotyczące używania oferowanych przez niego Usług, w tym informacje dotyczące adresów IP Użytkowników na podstawie analizy „logów dostępowych”. Zgromadzone w ten sposób informacje zastosowane są wyłącznie w celach statystycznych i związanych administrowaniem serwerów portali Usługodawcy. Usługodawca informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest zobowiązany do udzielania informacji o w/w danych, w tym o numerach IP komputera zamieszczonych w „logach dostępowych” na odpowiednie żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań.

c)      Odnośniki do innych stron internetowych.

Usługodawca umieszcza na stronach swoich portali odnośniki, które umożliwiają Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsze regulacje nie obejmują stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Usługodawcy Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zaznajomić.

d)     Informacje w dziennikach.

Gdy Użytkownik otrzymuje dostęp do Usług Usługodawcy za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji lub innego klienta, serwery Usługodawca automatycznie rejestrują określone informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z Usługą, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.

e)      Komunikacja z Użytkownikami

Usługodawca może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc udzielać odpowiedzi na pytania, reagować na zgłoszenia i ulepszać swoje Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do skontaktowania się z nim w sprawie Usług Usługodawcy.

f)      Treści Niepożądane.

Usługodawca zachowuje szczególną staranność w zakresie bieżącego monitorowania i usuwania ze swoich witryn wszelkich treści, które są sprzeczne z prawem polskim lub międzynarodowym, w szczególności nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej a także wszelkich przejawów przemocy lub pornografii, innych treści nagannych moralnie lub uważanych powszechnie za nieetyczne.

g)      Zmiany Polityki prywatności

Treść Polityki prywatności może zostać utrwalona poprzez druk, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym momencie ze stron witryn Usługodawcy. Treść niniejszej Polityki prywatności może ulec zmianie, szczególnie na skutek rozwoju technologii internetowych, zmian przepisów prawa odnoszących się do ochrony danych osobowych oraz oferowania usług drogą elektroniczną, a także na skutek ciągłego rozwoju witryn internetowych i działalności Usługodawcy. O treści zmian Polityki prywatności każdy użytkownik zostanie powiadomiony poprzez umieszczenie wiadomości o takiej zmianie na stronie witryny Usługodawcy.

   10. Postanowienia końcowe

 

a)      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2018r.

b)     Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Mogą być one spowodowane zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami wprowadzanymi w zasadach korzystania z www Usługodawcy. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na witrynach WWW należących do usługodawcy.

c)      Prawem właściwym dla stosunków prawnych powstałych w związku ze świadczeniem Usług jest prawo polskie.

d)     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa,
w szczególności przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego.