Ogólne warunki sprzedaży

Ostatnia aktualizacja: 08.04.2024

1)      Postanowienia ogólne

a)      Niniejszy dokument, Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług będących w ofercie firmy MOVIMET AIR Romuald Moździerz, NIP 6171541361 z siedzibą pod adresem Józefów 68, 63-313 Chocz, Polska, zwanej dalej Sprzedawcą.

b)      Postanowienia objęte OWS stanowią integralną część wszystkich umów zawieranych między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zwanym dalej „Kupującym”, niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, określając prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego, o ile z zawartej pisemnie umowy nie wynika inaczej.

c)       Sprzedawca i Kupujący są w dalszej części OWS zwani łącznie „Stronami”.

d)      Zgłoszenie pisemne lub mailowe braku akceptacji OWS przez Kupującego może stanowić podstawę do anulowania Zamówienia przez Sprzedającego lub odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji.

2)      Oferty, zamówienia i ich realizacja

a)      Zapytania ofertowe oraz zamówienia należy kierować na adres biuro@movimet.pl.

b)      Firma MOVIMET AIR dokłada wszelkich starań, aby informacje o właściwościach, cenach i dostępności towarów zamieszczone na stronie internetowej www.movimet.pl były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, informacje te nie stanowią oferty, a Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w przypadku błędu w ww. informacjach.

c)       Cena przedstawiona w ofercie nie uwzględnia kosztu opakowania, kosztów transportu Towarów do Kupującego, kosztów ubezpieczenia w transporcie, ani też innych kosztów związanych z wysłaniem, wydaniem lub odbiorem Towarów – o ile nie postanowiono inaczej.

d)      Jeżeli nie określono inaczej, ważność oferty wynosi 14 dni od daty wystawienia.

e)      Kupujący może zaakceptować ofertę przedstawioną przez Sprzedającego bez zastrzeżeń, ofertę odrzucić lub zgłosić do zmiany lub uzupełnienia treści oferty.

f)       Złożenie przez Kupującego Zamówienia na Towar i/lub Usługi oznacza akceptację oferty.

g)      Złożenie Zamówienia nie wiąże Sprzedawcy do momentu potwierdzenia jego przyjęcia, zaś brak jego odpowiedzi, nie będzie oznaczać „milczącego przyjęcia Zamówienia”, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie przystąpi do jego wykonania.

h)      Kupujący odpowiada za prawidłowość danych podanych na Zamówieniu lub w załączonych do Zamówienia dokumentach. Kupujący nie może odmówić przyjęcia towarów dostarczanych zgodnie z jego Zamówieniem. Podanie błędnych danych w Zamówieniu lub Umowie przez Kupującego nie stanowi podstawy do odstąpienia od przez niego od Umowy.

i)        W przypadku wprowadzenia zmian w zamówieniu przez Kupującego w stosunku do treści otrzymanej oferty, zamówienie podlega ponownej kalkulacji i doprecyzowaniu jego warunków, a Umowa zostaje zawarta dopiero z momentem potwierdzenia w formie pisemnej lub mailowej przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia ze zmianami lub z zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego Zamówienia jest jednoznaczny z tym, że Umowa nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia Umowy.

j)        Ofertowane terminy realizacji zamówienia są terminami przewidywanymi, najbardziej prawdopodobnymi w ocenie Sprzedającego z uwzględnieniem stanu wiedzy na moment wystawiania oferty. Terminy te nie są wiążące i ich niedotrzymanie nie stanowi podstawy do roszczeń. W przypadku przekroczenia przewidywanego terminu realizacji o więcej, niż 30%, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, pod warunkiem, że przedmiotem umowy nie jest produkt wykonywany na specjalne zamówienie Kupującego.

k)      Sprzedający zastrzega, iż w przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności oraz innych jego działań na szkodę Sprzedawcy realizacja będących w toku Umów oraz przyjmowanie kolejnych Zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności, co przedłużać będzie automatycznie czas realizacji danej Umowy, a Kupującemu nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Sprzedającego.

l)        Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w tym także mogą zostać dokonane za pomocą poczty elektronicznej, przy czym zmiana warunków Umowy lub odrębne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.

m)    Zakup towaru przez Kupującego nie stanowi żadnych podstaw do korzystania z własności intelektualnej Sprzedającego, w szczególności powielania, kopiowania, inżynierii wstecznej. Wszelkie tego typu działania są niezgodne z prawem i stanowią naruszenie własności intelektualnej Sprzedającego.

n)     Jeżeli nie określono inaczej, malowanie produktów odbywa się na powierzchniach zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne pozostają w stanie surowym, mogą się na nich pojawić śladowe ilości farby.

o)     Wszelkie udostępniane przez firmę MOVIMET AIR ilustracje, rysunki, modele 3D mają charakter poglądowy, i jeśli oferta lub na dokument sprzedaży nie stanowi inaczej, nie stanowią one żadnego rodzaju zobowiązania związanego z dostawą. Firma MOVIMET AIR zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w produktach.

p)     Dla rur obowiązują zwiększone tolerancje długości wynikające z hutniczych odchyłek szerokości arkuszy blachy oraz faktu wywinięcia brzegu rury w przypadku rur łączonych za pomocą opasek. Dla rur ze spawanymi kołnierzami powyższa tolerancja wynosi +30/-10 mm, natomiast dla rur z wywiniętymi brzegami +5/-15 mm przy grubości ścianki do 1 mm oraz +25/-15 przy większych grubościach ścianki.

3)      Dostawa

a)      Każda zmiana dokonana przez Kupującego do wcześniej ustalonych warunków sprzedaży i dostawy może skutkować przesunięciem przez Sprzedającego ustalonych wcześniej terminów dostawy.

b)      Oferty na towary składane przez Sprzedawcę dotyczą dostawy wg warunków Incoterms EXW. Według reguły EXW towar uważa się za dostarczony, a zamówienia jako zrealizowane w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedawcy. Wysyłka odbywa się na koszt Kupującego i na jego ryzyko. Organizacja transportu, która może być zawarta w ofercie lub fakturze jako oddzielna pozycja, stanowi odrębnie realizowaną, dodatkowo płatną usługę, której wykonanie nie zmienia rozumienia momentu ani sposobu dostawy towaru.

c)       Kupujący ma obowiązek odbioru towaru w uzgodnionym terminie. Jeżeli nie ustalono inaczej, termin ten wynosi 14 dni od przekazania Kupującemu informacji o możliwości odbioru. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dostarczenia towaru na koszt i ryzyko Kupującego i/lub obciążenia Kupującego kosztami magazynowania. Sprzedawca może również odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący winien był odebrać towar.

c)       Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia ilościowego dostarczonego towaru niezwłocznie po dostawie. Reklamacje ilościowe mogą być składane w terminie nie dłuższym, niż 5 dni roboczych od dostawy.

4)      Warunki płatności

a)      Jeżeli Sprzedawca nie ustalił innej formy płatności, wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie z góry na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze VAT.

b)      Jeżeli Sprzedawca nie ustalił innej formy płatności, niż płatność z góry, warunkiem uruchomienia produkcji zamówionych towarów jest dokonanie przedpłaty.

c)       Kupujący staje się właścicielem towaru (również w trakcie jego produkcji) w momencie zapłaty całości ceny sprzedaży.

d)      Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego.

e)      Datą zapłaty jest data uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy wskazanym na fakturze VAT. Jednakże, Kupujący jest zachęcony do przesłania bankowego potwierdzenia płatności na adres biuro@movimet.pl, co przyspieszy odnotowanie wpłaty i uruchomienie produkcji.

5)      Dokumentacja, Gwarancja i reklamacje

a)      Dla produktów o większym stopniu złożoności lub wymagających uważnej obsługi (takich, jak wentylatory, śluzy celkowe, cyklony) sporządzane są instrukcje oraz szczegółowe warunki gwarancji, które mają pierwszeństwo nad warunkami OWS.

b)      Instrukcje oraz warunki gwarancji, (jeśli dotyczą danego produktu) załączane są w wersji papierowej wraz z produktem. Sprzedający udostępnia na prośbę Kupującego również ich wersje elektroniczne, także przed zawarciem umowy sprzedaży.

c)       Dla produktów, dla których jest to wymagane dyrektywami Unii Europejskiej, sporządzane są odpowiednie deklaracje zgodności i załączane w papierowej wersji oryginalnej wraz z produktem.

d)      Dla produktów, dla których nie są sporządzane oddzielne warunki gwarancji, gwarancja Sprzedającego trwa 12 miesięcy od daty dostawy. Gwarancja obejmuje wady ilościowe, materiałowe oraz jakościowe. Wady ilościowe muszą być zgłoszone niezwłocznie po odbiorze towaru pod rygorem nieuznania gwarancji.

e)      Kupujący po otrzymaniu urządzenia jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia jego zgodności ze specyfikacją i zapoznania się z jego cechami. Wszelkie wady, usterki i niezgodności, które mogą zostać stwierdzone podczas tego sprawdzenia powinny być zgłoszone w terminie 14 dni od dostawy urządzenia.

f)       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie urządzenia wynikające ze złego doboru urządzenia przez Kupującego.

g)      Sprzedawca udziela gwarancji na poprawne działanie urządzenia w okresie jej trwania.

h)      Słuszność reklamacji rozpatrywana jest w oparciu o specyfikację towaru, typowy dla danego rodzaju produktu zakres odchyłek oraz spełnianie jego zadanej funkcjonalności.

i)        Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego transportu, przechowywania, montażu, eksploatacji lub napraw.

j)        Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia części wynikającego z eksploatacji, np. ścierania blach przez transportowany materiał.

k)      W ramach gwarancji nie są rozpatrywane uszkodzenia z przyczyn zewnętrznych takich, jak pożar, zalanie, działanie agresywnych substancji chemicznych.

l)        Ewentualna reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie na adres firmy MOVIMET AIR z dokładnym opisem przyczyny reklamacji oraz powinna zawierać w miarę możliwości szczegółową dokumentację problemu.

m)    Producent zobowiązuje się do niezwłocznego działania mającego na celu ustalenie przyczyny reklamacji i usunięcia wady w terminie 14 dni od dostarczenia urządzenia do naprawy, jeżeli uzna reklamację za zgodną z Warunkami Gwarancji. W uzasadnionych przypadkach okres ten może się wydłużyć, na przykład z powodu braku dostępu do części zamiennych produkowanych poza firmą MOVIMET AIR.

n)      Naprawy wykonywane są tylko w siedzibie producenta po dostarczeniu urządzenia przez Kupującego. Przed przystąpieniem przez Kupującego do dostarczania urządzenia do Producenta, Producent dokonuje rozpoznania informacji zawartych w reklamacji i wstępnej weryfikacji zasadności reklamacji.

o)      W przypadku działań w zakresie gwarancji, Producent nie ponosi kosztów demontażu i montażu urządzenia u klienta, a także kosztów załadunku i rozładunku urządzenia u Klienta. W przypadku, gdy urządzenie zostało dostarczone na zasadach Incoterms EXW, wówczas urządzenie po naprawie również zostaje dostarczone na zasadach EXW. Producent może ponosić koszty transportu urządzenia tylko w przypadku transportu do i z kraju, na teren którego urządzenie zostało sprzedane i tylko wówczas, gdy dostawa na adres inny, niż adres Producenta była zawarta w cenie urządzenia.

p)      Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje wobec MOVIMET AIR roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek normalnego działania lub awarii urządzenia. Odpowiedzialność za urządzenie i efekty jego działania ponosi jego użytkownik.

6)      Postanowienia końcowe

a)      Strony będą dążyły do polubownego załatwiania wszelkich sporów wynikłych na tle współpracy handlowej.

b)      W braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, a prawem właściwym jest prawo polskie.

c)       Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Kupującym Umowy lub złożonego Zamówienia w stosunku do osób trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedającego.

d)      W przypadku zmiany niektórych zapisów OWS na drodze negocjacji przed zawarciem Umowy ze Sprzedającym, pozostałe postanowienia zawarte w OWS nie tracą swojej ważności. Sprzedający nie jest związany żadnymi ogólnymi warunkami, regulaminami lub też innymi regulacjami obowiązującymi u Kupującego i nie mają one zastosowania do Umów zawieranych ze Sprzedającym, chyba, że strony postanowią inaczej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

e)      Kupujący składając Zamówienie u Sprzedającego akceptuje OWS jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celu wykonania obowiązków zawartych w Umowie.

f)       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego OWS jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w OWS. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania i usuwania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@movimet.pl.

g)      Kupujący składając Zamówienie u Sprzedającego wyraża zgodę na wykorzystanie dostarczonej dokumentacji w celach realizacji umowy.

h)      Stosuje się ogólne warunki sprzedaży Sprzedawcy odpowiednie dla daty zawarcia umowy. Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić OWS właściwe dla wybranej transakcji na prośbę Kupującego.